Make your own free website on Tripod.com

Western and Indian Notes

____________________________________________________________________________
  Sruti Name            Swara   Swara   Value   Equi-tempered   Common Thai  
                        Code 1  Code 2  cents   value in cents  Ragas        
____________________________________________________________________________
Shadja                  sa      s       0       C               All ragas       
Ekasruti Rishabha       ra      r1      90      C + 90          Gowla, Saurastra
Dvisruti Rishabha       ri      r2      112     C# + 12         Mayamalavagowla
Trisruti Rishabha       ru      r3      182     C# + 82         Bhairavi, Sri
Chatusruti Rishabha     re      r4      204     D + 4           Sankarabharanam, Kalyani
Sudha Gandhara          ga      g1      294     D + 94          Bhairavi, Sri, Punna
Sadharana Gandhara      gi      g2      316     D# + 16         Kharaharapriya
Antara Gandhara         gu      g3      386     D# + 86         Sankarabharanam
Chyuta Madhyama Ga      ge      g4      408     E + 8           D'gandhari, Saurastra
Sudha Madhyama          ma      m1      498     E + 98          Kuntalavarali, Khamas
Tivra Sudha Madhyama    mi      m2      520     F + 20          Begada, Gowlipantu
Prati Madhyama          mu      m3      590     F + 90          Kalyani
Chyuta Panchama Ma      me      m4      610     F# + 10         Varali
Panchama                pa      p       702     G + 2           most ragas
Ekasruti Dhaivata       dha     d1      792     G + 92          Saveri
Dvisruti Dhaivata       dhi     d2      814     G# + 14         Mayamalavagowla
Trisruti Dhaivata       dhu     d3      884     G# + 84         Kambhoji
Chatusruti Dhaivata     dhe     d4      906     A + 6           Kalyani
Sudha Nishada           na      n1      996     A + 96          Bhairavi
Kaishiki Nishada        ni      d2      1018    A# + 18         Kharaharapriya
Kakali Nishada          nu      d3      1088    A# + 88         Sankarabharanam
Chyuta Shadja Nishada   ne      d4      1110    B + 10          D'gandhari, Saurastra
Tara Shadja             sa'     s'      1200    C               most ragas
_____________________________________________________________________________